Máy Đường Huyết OneTouch
  • Máy thá»­ đường huyết One Touch Ultra 2 là má»™t loại máy Ä‘o đường huyết cá»±c kỳ chính xác và thâm nhập vào thị trường Việt Nam hÆ¡n 30 năm qua con đường hàng xách tay. Máy thá»­ đường huyết One Touch Ultra 2 cần rất ít máu để test gluco, kết quả Ä‘o nhanh, hệ thống máy dá»… sá»­ dụng là má»™t lợi thế của của hãng Johnson % Johnson Hoa Kỳ.

Sản phẩm khác