Máy Đường Huyết ACON
  • Máy thá»­ đường huyết On Call Plus là má»™t loại máy Ä‘ang được thị trường Ä‘ón nhận vá»›i khả năng Ä‘o chính xác nhÆ° kết quả bệnh viện. Sá»­ dụng máy thá»­ đường huyết On Call Plus giúp cho người bệnh tầm soát căn bệnh đường cao chính xác hÆ¡n, có thể chuyển từ Ä‘o mg/dl qua mol/l.

Sản phẩm khác